ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9


 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2)