ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8


 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1)