ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3


กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting


ที่ Meeting ID : 828 2275 6133

Passcode : 994726

กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูล รายละเอียด ความเป็นมาของโครงการ ขั้นตอน แนวทางการศึกษาและการดำเนินโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทวัส ทิพย์ประสงค์ โทร 089-779-9397