ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14


 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 -17.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอนาทวีเป็นประธานเปิดการประชุม และ นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง พร้อมด้วย นายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา นายกฤษฎา ฮวบเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 250 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา/ศาสนสถาน/สถานพยาบาล องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน ประชาชนเจ้าของที่ดินที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ และประชาชนผู้สนใจโครงการ โดยภาพรวมที่ประชุมให้การสนับสนุนโครงการ แต่มีความกังวลเรื่องปัญหาน้ำท่วม การระบายน้ำ มูลค่าการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน แนวเส้นทางโครงการที่อาจจะกระทบกับที่ดินและบ้านเรือน และเสนอให้มีการกำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่