ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11


สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

 

   ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลตั้ง จำกัด บริษัท ไฮบริด เอ็นจิเนียร่ง คอนซัลเตนส์ จำกัด และบริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบทางเลือก และรายละเอียดโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 3 เวที พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting