ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10


การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 3)