ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1


ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 บริษัทที่ปรึกษาได้เข้าพบหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ศึกษาโครงการ ประกอบด้วย
แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ที่ว่าการอำเภอนาทวี เทศบาลตำบลนาทวีนอก องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ เพื่อประชาสัมพันธ์พันธ์ นำเสนอข้อมูล รายละเอียด แผนการดำเนินงานของโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการ