การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานดำเนินงานทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือได้รับการชี้แจงข้อมูลในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ หรือมีส่วนได้เสียกับคนในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงาน ดังนี้


การประชาสัมพันธ์โครงการ

โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสารประกอบการประชุม แผ่นพับ โปสเตอร์บอร์ดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงการกระจายข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง เช่น ผู้นำชุมชน เว็บไซต์โครงการ รถแห่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น


การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ)

เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน แก่ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลของชุมชน ประเด็นที่กังวล ข้อคิดเห็นเบื้องต้นต่อโครงการ และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อในประกอบการพิจารณาการออกแบบรายละเอียด


การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย)

เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน ร่างแนวเส้นทางและรูปแบบ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลของชุมชน ประเด็นที่กังวล ข้อคิดเห็นเบื้องต้นต่อโครงการ และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานใหเสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ)

เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการทุกด้าน (ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์) แก่ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลของชุมชน ประเด็นที่กังวล ข้อคิดเห็นเบื้องต้นต่อโครงการ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 4 (การชี้แจงแบบก่อสร้าง)

เพื่อนำเสนอร่างแบบการก่อสร้าง แก่ผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลของชุมชน ประเด็นที่กังวล ข้อคิดเห็นเบื้องต้นต่อโครงการ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการเพิ่มเติมเพื่อให้รูปแบบการก่อสร้างให้สมมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการจัดประชุมในแต่ละครั้ง กรมทางหลวงชนบทและบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างทั่วถึงตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ