ขอบเขตการศึกษาของโครงการ

ขอบเขตการศึกษาของโครงการ

  • งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจรวจออกแบบทางเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร พร้อมโครงสร้างต่างระดับ จำนวน 4 แห่ง
  • งานการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • งานจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อเสนอต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไประยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566