ที่ตั้งและบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ

ที่ตั้งและบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ

เป็นโครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ แนวถนนใหม่ ที่มีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข 42 โดยแนวเส้นทางจะมุ่งไปทางทิศเหนือ เลี้ยวไปทางทิศตะวันออก ตัดกับถนน ทล.408 แนวเส้นทางยังมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านคลองนาทวี แล้วเลี้ยวลงไปทางทิศใต้ ตัดกับถนน ทล.42 แนวเส้นทางยังมุ่งไปทางทิศตะวันตก ตัดกับถนน ทล.408 ที่ จากนั้นจะทุ่งไปทางทิศตะวันตก แล้วเลี้ยวขึ้นไปทางทิศเหนือเข้าบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 42 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร แนวเส้นทางจะอยู่ ในเขตพื้นที่ 7 ตำบล ของอำเภอนาทวี คือ ตำบลขุนตัดหวาย ตำบลคลองทราย ตำบลฉาง ตำบลท่าประดู่ ตำบลนาทวี ตำบลนาหมอศรีและตำบลปลักหนู ซึ่งโครงการจะมีทางแยกต่างระดับ 4 แห่ง คือ

1) ด้านทิศตะวันตก จุดตัดถนน ทล.42 กับแนวถนนโครงการ
2) ด้านทิศเหนือ จุดตัดถนน ทล.408 กับแนวถนนโครงการ
3) ด้านทิศตะวันออก จุดตัดถนน ทล.42 กับแนวถนนโครงการ
4) ด้านทิศใต้ จุดตัดถนน ทล.408 กับแนวถนนโครงการ

โดยพื้นที่โครงการในการศึกษาและสำรวจออกแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1


รูปที่ 1 ตำแหน่งและที่ตั้งของโครงการ
หมายเหตุ ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการสำรวจออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท