เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมา

อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอที่เชื่อมต่อกับจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา อีกทั้งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียบริเวณด่านชายแดนบ้านประกอบ ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นเส้นทางไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ปัจจุบันการเดินทางผ่านตัวเมืองนาทวี ต้องใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 เป็นเส้นทางหลัก โดยเส้นทางนี้จะต้องผ่านเขตชุมชนเมือง ทำให้การจราจรจะติดขัดและคับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เกิดความเดือดร้อนทั้งผู้เดินทาง การขนส่งสินค้าตลอดจนประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีเส้นทางอื่นทดแทนและไม่สามารถรองรับการขยายตัวด้านคมนาคมขนส่งได้อีก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งหาแนวเส้นทางใหม่เพื่อช่วยบรรเทาการจราจร การดำเนินโครงการถนนเลี่ยงเมืองนาทวี จังหวัดสงขลา จึงมีความเร่งด่วนและสำคัญยิ่งต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตของอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และจังหวัดโดยรอบ ในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และด้านการท่องเที่ยว อีกด้วย

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีลักษณะงานที่มีความซับซ้อนมาก เช่น งานสำรวจและออกแบบด้านงานทาง ซึ่งต้องออกแบบจุดเชื่อมทางแยกกับถนนสายหลักของกรมทางหลวงหรือจุดตัดกับโครงข่ายระบบคมนาคมอื่น ตลอดจนคัดเลือกแนวสายทางใหม่โดยจะต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อชุมชน และต้องมีการเวนคืนพื้นที่ประชาชนเพื่อให้ได้เขตทางและแนวสายทางใหม่ที่เหมาะสม ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง งานสำรวจ วิเคราะห์และคาดการณ์เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจร รวมไปถึงงานออกแบบโครงสร้างสะพานบริเวณทางแยกต่างระดับหรืองานออกแบบโครงสร้างอื่น ๆ


วัตถุประสงค์

1) ศึกษาและคัดเลือกแนวสายทางโครงการที่เหมาะสม และรูปแบบโครงสร้างต่างระดับ
2) ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาโครงการ และรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินโครงการชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาโครงการ และ รับฟังความคิดเห็นประชาชนที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินโครงการ
4) สำรวจออกแบบ และประมาณราคา ของถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร พร้อมโครงสร้างต่างระดับ จำนวน 4 แห่ง
5) เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางด้านการลงทุนและค่าความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ
6) เพื่อประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดฯ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด และแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 เป็นเส้นทางหลัก
2) เพิ่มเติมและขยายโครงข่ายถนนของ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3) สนับสนุน เพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นเส้นทางไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4) รองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง พัฒนาศักยภาพให้พื้นที่รอบที่ตั้งโครงการ
5) อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่