• หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

เกี่ยวกับโครงการ

อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอที่เชื่อมต่อกับจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา อีกทั้งมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียบริเวณด่านชายแดนบ้านประกอบ ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า รวมถึงเป็นเส้นทางไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ปัจจุบันการเดินทางผ่านตัวเมืองนาทวี ต้องใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 เป็นเส้นทางหลัก โดยเส้นทางนี้จะต้องผ่านเขตชุมชนเมือง ทำให้การจราจรจะติดขัดและคับคั่งในช่วงเวลาเร่งด่วน เกิดความเดือดร้อนทั้งผู้เดินทาง การขนส่งสินค้าตลอดจนประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีเส้นทางอื่นทดแทนและไม่สามารถรองรับการขยายตัวด้านคมนาคมขนส่งได้อีก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งหาแนวเส้นทางใหม่เพื่อช่วยบรรเทาการจราจร การดำเนินโครงการถนนเลี่ยงเมืองนาทวี จังหวัดสงขลา จึงมีความเร่งด่วนและสำคัญยิ่งต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตของอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และจังหวัดโดยรอบ ในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และด้านการท่องเที่ยว อีกด้วย

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีลักษณะงานที่มีความซับซ้อนมาก เช่น งานสำรวจและออกแบบด้านงานทาง ซึ่งต้องออกแบบจุดเชื่อมทางแยกกับถนนสายหลักของกรมทางหลวงหรือจุดตัดกับโครงข่ายระบบคมนาคมอื่น ตลอดจนคัดเลือกแนวสายทางใหม่โดยจะต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อชุมชน และต้องมีการเวนคืนพื้นที่ประชาชนเพื่อให้ได้เขตทางและแนวสายทางใหม่ที่เหมาะสม ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง งานสำรวจ วิเคราะห์และคาดการณ์เพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจร รวมไปถึงงานออกแบบโครงสร้างสะพานบริเวณทางแยกต่างระดับหรืองานออกแบบโครงสร้างอื่น ๆ


ข่าวสารโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ถนนเลียงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14

   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 -17.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอนาทวีเป็นประธานเปิ

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอนาวีเป็นประธานเปิด

อ่านต่อ...